Nuclear Physics and Atomic Energy

Ядерна фізика та енергетика
Nuclear Physics and Atomic Energy

  ISSN: 1818-331X (Print), 2074-0565 (Online)
  Publisher: Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Languages: Ukrainian, English
  Periodicity: 4 times per year
  DOI: 10.15407/jnpae

  Open access peer reviewed journal


 Home page  About   Editorial Board 

2021, Vol. 22   1   2
2020, Vol. 21   1   2   3   4
2019, Vol. 20   1   2   3   4
2018, Vol. 19   1   2   3   4
2017, Vol. 18   1   2   3   4
2016, Vol. 17   1   2   3   4
2015, Vol. 16   1   2   3   4
2014, Vol. 15   1   2   3   4
2013, Vol. 14   1   2   3   4
2012, Vol. 13   1   2   3   4
2011, Vol. 12   1   2   3   4
2010, Vol. 11   1   2   3   4
2009, Vol. 10   1   2   3   4
2008, Vol.   9   1(23)   2(24)   3(25)
2007, Vol.   8   1(19)   2(20)   3(21)   4(22)
2006, Vol.   7   1(17)   2(18)
2005, Vol.   6   1(14)   2(15)   3(16)
2004, Vol.   5   1(12)   2(13)
2003, Vol.   4   1(09)   2(10)   3(11)
2002, Vol.   3   1(07)   2(08)
2001, Vol.   2   1(03)   2(04)   3(05)   4(06)
2000, Vol.   1   1(01)   2(02)On numeration of issues and volumes

Наукове видання — журнал «Ядерна фізика та енергетика» публікує роботи з ядерної фізики, атомної енергетики, радіаційної фізики, фізики плазми, радіобіології, радіоекології, техніки та методів експерименту. У журналі публікуються рецензованi статті, які є завершеними роботами, що містять нові результати теоретичних та експериментальних досліджень, або є оглядами сучасного стану та актуальних проблем у відповідних галузях, і становлять інтерес для наукових співробітників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів вузів.

The journal Nuclear Physics and Atomic Energy presents the publications in Nuclear Physics, Atomic Energy, Radiation Physics, Plasma Physics, Radiobiology, Radioecology, Engineering and Methods of Experiment. The journal includes peer-reviewed articles which are completed works containing new results of theoretical and experimental researches, or are reviews of the current status and actual problems in corresponding fields, and are of interest for scientists, engineers, postgraduate and senior students.

Статті приймаються до друку українською та англійською мовами.

Articles are accepted for publication in Ukrainian and English.

«Ядерна фізика та енергетика» є журналом відкритого доступу.

The Nuclear Physics and Atomic Energy is an open access journal.


Головний редакторВ. І. Слісенко

Editor-in-chiefV. I. Slisenko

Заступники головного редактора —
В. Й. Сугаков, В. В. Тришин

Deputies Editor-in-chief
V. I. Sugakov, V. V. Tryshyn

Відповідальний секретарВ. І. Третяк

Executive secretaryV. I. Tretyak

Редакційна колегія:

Editorial board:

В. Є. Аушев (Київ, Україна), А. С. Барабаш (Москва, Росія), Р. Бернабей (Рим, Італія), М. Д. Бондарьков (Славутич, Україна), К. О. Бугаєв (Київ, Україна), Л. А. Булавін (Київ, Україна), А. П. Войтер (Київ, Україна), В. А. Гайченко (Київ, Україна), Р. І. Гончарова (Мінськ, Білорусь), І. М. Гудков (Київ, Україна), Ф. А. Даневич (Київ, Україна), В. Ю. Денисов (Київ, Україна), А. Джуліані (Орсе, Франція), М. О. Дружина (Київ, Україна), Ю. Л. Забулонов (Київ, Україна), В. О. Кашпаров (Чабани, Україна), К. В. Кемпер (Таллахассі, США), Я. І. Колесниченко (Київ, Україна), А. А. Коршенінніков (Москва, Росія), М. Латтуада (Катанія, Італія), А. І. Липська (Київ, Україна), Л. Л. Литвинський (Київ, Україна), П. Г. Литовченко (Київ, Україна), В. С. Марченко (Київ, Україна), А. В. Носовський (Київ, Україна), В. М. Павлович (Київ, Україна), Є. М. Письменний (Київ, Україна), В. А. Плюйко (Київ, Україна), В. М. Пугач (Київ, Україна), П. Рінг (Гарчінг, Німеччина), А. Т. Рудчик (Київ, Україна), К. Русек (Варшава, Польща), В. І. Сахно (Київ, Україна), В. Ю. Сторіжко (Суми, Україна), В. В. Чумак (Київ, Україна), С. Шломо (College Station, США)

V. E. Aushev (Kyiv, Ukraine), A. S. Barabash (Moscow, Russia), R. Bernabei (Rome, Italy), M. D. Bondarkov (Slavutych, Ukraine), K. O. Bugaev (Kyiv, Ukraine), L. A. Bulavin (Kyiv, Ukraine), V. V. Chumak (Kyiv, Ukraine), F. A. Danevich (Kyiv, Ukraine), V. Yu. Denisov (Kyiv, Ukraine), M. O. Druzhyna (Kyiv, Ukraine), V. A. Gaichenko (Kyiv, Ukraine), R. I. Goncharova (Minsk, Belarus), I. M. Gudkov (Kyiv, Ukraine), A. Guliani (Orsay, France), V. O. Kashparov (Chabany, Ukraine), K. W. Kemper (Tallahassee, USA), Ya. I. Kolesnychenko (Kyiv, Ukraine), A. A. Korsheninnikov (Moscow, Russia), M. Lattuada (Catania, Italy), A. I. Lypska (Kyiv, Ukraine), P. G. Lytovchenko (Kyiv, Ukraine), L. L. Lytvynskyi (Kyiv, Ukraine), V. S. Marchenko (Kyiv, Ukraine), A. V. Nosovskyi (Kyiv, Ukraine), V. M. Pavlovych (Kyiv, Ukraine), E. M. Pis'mennyi (Kyiv, Ukraine), V. A. Plujko (Kyiv, Ukraine), V. M. Pugatch (Kyiv, Ukraine), P. Ring (Garching, Germany), A. T. Rudchyk (Kyiv, Ukraine), K. Rusek (Warsaw, Poland), V. I. Sаkhno (Kyiv, Ukraine), S. Shlomo (College Station, USA), V. Yu. Storizhko (Sumy, Ukraine), A. P. Voiter (Kyiv, Ukraine), Yu. L. Zabulonov (Kyiv, Ukraine)

Технічний секретарО. Д. Григоренко

Technical secretaryO. D. Grygorenko

Літературний редакторЛ. М. Троян

Copy editorL. M. Troyan


Адреса редакції: / Editor's address:


Інститут ядерних досліджень
Національної академії наук України

03028, м. Київ
проспект Науки, 47
тел.: +380(44)525-1456
факс: +380(44)525-4463
E-mail: jnpae@kinr.kiev.ua
WWW: http://jnpae.kinr.kiev.ua/

Institute for Nuclear Research
National Academy of Sciences of Ukraine

Prospekt Nauky, 47
03028 Kyiv, Ukraine
Tel.: +380(44)525-1456
Fax: +380(44)525-4463
E-mail: jnpae@kinr.kiev.ua
WWW: http://jnpae.kinr.kiev.ua/


Друкується за постановою вченої ради інституту

Журнал "Ядерна фізика та енергетика" входить до Переліку наукових фахових видань України, категорія "А" (наказ № 1218 МОН України від 7.11.2018 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
сер. КВ № 10666 від 24.11.05.

ISSN 1818-331X (Print),
ISSN 2074-0565 (Online)


 © Інститут ядерних досліджень НАН України,
2006-2020

 © Institute for Nuclear Research of NAS Ukraine,
2006-2020