Nuclear Physics and Atomic Energy

Ядерна фізика та енергетика
Nuclear Physics and Atomic Energy

  ISSN: 1818-331X (Print), 2074-0565 (Online)
  Publisher: Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Languages: Ukrainian, English, Russian
  Periodicity: 4 times per year
  DOI: 10.15407/jnpae

  Open access peer reviewed journal


 Home page  About   Editorial Board 
2018, Vol. 19, # 2
2018, Vol. 19, # 1
2017, Vol. 18, # 4
2017, Vol. 18, # 3
2017, Vol. 18, # 2
2017, Vol. 18, # 1
2016, Vol. 17, # 4
2016, Vol. 17, # 3
2016, Vol. 17, # 2
2016, Vol. 17, # 1
2015, Vol. 16, # 4
2015, Vol. 16, # 3
2015, Vol. 16, # 2
2015, Vol. 16, # 1
2014, Vol. 15, # 4
2014, Vol. 15, # 3
2014, Vol. 15, # 2
2014, Vol. 15, # 1
2013, Vol. 14, # 4
2013, Vol. 14, # 3
2013, Vol. 14, # 2
2013, Vol. 14, # 1
2012, Vol. 13, # 4
2012, Vol. 13, # 3
2012, Vol. 13, # 2
2012, Vol. 13, # 1
2011, Vol. 12, # 4
2011, Vol. 12, # 3
2011, Vol. 12, # 2
2011, Vol. 12, # 1
2010, Vol. 11, # 4
2010, Vol. 11, # 3
2010, Vol. 11, # 2
2010, Vol. 11, # 1
2009, Vol. 10, # 4
2009, Vol. 10, # 3
2009, Vol. 10, # 2
2009, Vol. 10, # 1
2008, Vol. 9, # 3 (25)
2008, Vol. 9, # 2 (24)
2008, Vol. 9, # 1 (23)
2007, Vol. 8, # 4 (22)
2007, Vol. 8, # 3 (21)
2007, Vol. 8, # 2 (20)
2007, Vol. 8, # 1 (19)
2006, Vol. 7, # 2 (18)
2006, Vol. 7, # 1 (17)
2005, Vol. 6, # 3 (16)
2005, Vol. 6, # 2 (15)
2005, Vol. 6, # 1 (14)
2004, Vol. 5, # 2 (13)
2004, Vol. 5, # 1 (12)
2003, Vol. 4, # 3 (11)
2003, Vol. 4, # 2 (10)
2003, Vol. 4, # 1 (09)
2002, Vol. 3, # 2 (08)
2002, Vol. 3, # 1 (07)
2001, Vol. 2, # 4 (06)
2001, Vol. 2, # 3 (05)
2001, Vol. 2, # 2 (04)
2001, Vol. 2, # 1 (03)
2000, Vol. 1, # 2 (02)
2000, Vol. 1, # 1 (01)
On numeration of issues and volumesInstruction for authors:
(EN) (UA)This title is now indexed by ScopusEBSCO information servicesDirectory of open access journals

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

До журналу приймаються не опубліковані раніше праці, присвячені проблемам ядерної фізики, атомної енергетики, радіаційної фізики, радіоекології, техніки та методів експерименту, що містять нові результати теоретичних та експериментальних досліджень. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані авторами.

Стаття подається в двох примірниках українською, російською або англійською мовою одночасно з електронною версією статті у форматі Microsoft Word (версії 6.0 та вище) у вигляді одного файлу. Крім того, необхідно надати файли рисунків та фотографій в одному з таких форматів: jpg, gif, pcx, bmp, tif.

Рукопис супроводжується направленням, підписаним керівником установи, в якій виконано роботу. Співробітники ІЯД НАН України представляють статтю після того, як вона була розглянута на тематичному семінарі, з витягом із протоколу, підписаним головою та секретарем семінару.

Усі статті, опубліковані у журналі, проходять наукове рецензування та затвердження редакційною колегією. Редакція залишає за собою право відхиляти статті із незадовільною якістю представленого матеріалу. При виявленні плагіату стаття буде безсумнівно відхилена. Рукописи, в оформленні яких не витримані правила для авторів, повертаються авторам без розгляду по суті. Плата за розгляд статті та її публікацію не передбачена.

Журнал «Ядерна фізика та енергетика» входить до переліку фахових наукових видань, затвердженого ВАК України.

Формат електронної версії статті

Формат паперу — А4. Поля: верхнє — 20 мм, нижнє — 25 мм, праве — 10 мм, ліве — 30 мм. Шрифт: Times New Roman, інтервал між рядками — полуторний. Абзацний відступ: 0,5 см.

Рисунки та фотографії повинні мати чітке (чорно-біле) зображення. Надписи на рисунках та фотографіях слід по можливості замінити літерними позначками, а криві позначити цифрами, які пояснюються в підписах до рисунків. Бажана ширина рисунків та фотографій — 80 або 170 мм. Усі фізичні величини слід подавати в одиницях системи СІ, а усі надписи та назви одиниць на рисунках та у таблицях слід подавати основною мовою статті. Не бажано наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи таблиці. Розмір надписів — 10 пт. Рисунки, фотографії й таблиці повинні мати номер і назву (і відповідні посилання в тексті). Скорочення слів у тексті, таблицях та на рисунках не допускаються.

Для запису формул слід використовувати редактор рівнянь. Написання — звичайне, розташування — центроване. Номер формули — справа у круглих дужках.

Повний обсяг статті (через 1,5 інтервали) не повинен перевищувати 14 сторінок. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, а також дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація і розділ “Висновки”, якщо він є, не повинні дублювати один одного.

Розташування матеріалу статті:

Номер УДК: розмір шрифту — 11 пт, написання — звичайне, розташування — зліва.

Назва статті: розмір шрифту — 12 пт, написання — великими літерами, жирне, розташування — центроване. У кінці заголовків крапка не ставиться. Заголовки відділяються від тексту зверху і знизу одним пустим рядком.

Автори (ініціали, прізвища): розмір шрифту — 12 пт, написання — жирне, розташування — центроване.

Назви організацій: розмір шрифту — 11 пт, написання — курсивне, розташування — центроване.

Анотація (мовою основного тексту статті, обсягом не більше 1000 знаків): розмір шрифту — 11 пт, написання — звичайне, розташування — по ширині.

Текст статті: розмір шрифту — 12 пт, написання — звичайне, розташування — по ширині. Слова повинні розділятися тільки одним пропуском. Неприпустимий пропуск після слова перед розділовими знаками. Текст набирається з використанням тільки знаку м’якого переносу (знак переносу у поєднанні з клавішею Ctrl). Між значенням величини та одиницею її виміру ставиться жорсткий пропуск (Ctrl+Shift+пропуск).

Назва підзаголовку першого рівня: розмір шрифту — 12 пт, написання — жирне, розташування — центроване.

Назва підзаголовку другого рівня: розмір шрифту — 11 пт, написання — жирне, розташування — центроване.

Список літератури: розмір шрифту — 11 пт, написання — звичайне, розташування — по ширині. Оформляється відповідно до ГОСТ 7.1-84. Посилання на літературні джерела слід давати в квадратних дужках у вигляді порядкової цифри. У посиланнях на авторські свідоцтва та патенти необхідно зазначити їх клас (МПК) та повну дату опублікування.

У кінці статті подаються анотації іншими двома мовами (укр./рос., англ.), розмір шрифту — 11 пт, написання — звичайне, розташування — по ширині.

На окремому аркуші подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вказується вчений ступінь та звання, посада, повна назва установи, номер контактного телефону, факсу та e-mail авторів.

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

1. Кир'янчук В.М., Рудчик А.Т., Будзановскі А. та ін. Механізми реакції 9Be(11B, 12B)8Be // Зб. наук. праць Ін-ту ядерних досл. - 2004. - № 1 (12). - С. 16 - 22.

2. Сугаков В.И. Особенности формирования распределения плотности имплантированных в кристалл атомов за границей пробега // Ядерна фізика та енергетика. - 2009. - Т. 10, № 4. - С. 395 - 402.

3. Васильев М. А. Уравнения движения калибровочных полей высших спинов как свободная дифференциальная алгебра // Ядер. физика. - 1988. - Т. 48, вып. 5 (11). - С. 286 - 301.

4. Камзин А. С., Русаков В. Л. Пропорциональный счетчик для мессбауэровских исследований поверхностных слоев при температурах от 100 до 700 К // Приборы и техника эксперимента. - 1988. - № 5. - С. 56 - 58.

5. Пугачев В. С., Синицин И. Н., Шин В. И. и др. Проблемы анализа и условно оптимальной фильтрации в реальном масштабе времени процессов в нелинейных стохастических системах // Автоматика и телемеханика. - 1987. - № 12. - С. 3 - 24.

6. Взаимодействие ядер азота и углерода / К. П. Артемьев, А. Л. Ветошкин, М. С. Головков и др. // Ядер. физика. - 1988. - Т. 48, вып. 5 (11). - С. 1208 - 1246.

7. Вильдермут К., Тан Я. Единая теория ядра / Пер. с англ. Ю. Ф. Смирнова. - М.: Наука, 1980. - 602 с.

8. Тедеоко К. Урановые месторождения Италии // Геология, геохимия, минералогия и методы оценки месторождений урана / Пер. с англ.; Под ред. Б. И. Вивона. - М., 1988. - С. 304 - 318.

9. Грушин В. Ф. Фоторождение пионов на протоне при малых энергиях: полный опыт и мультипольный анализ // Фоторождение пионов на нуклонах и ядрах. - М., 1988. - (Труды ФИАН; Т. 186).

10. Программа экспериментальных исследований на мезонной фабрике ИЯИ АН СССР: Тр. V Всесоюз. сем., 23 - 27 апр. 1983 г., Звенигород. - М., 1984. - 372 с.

11. Крупчицкий П. А. Нарушение пространственной четности в ядерных реакциях с поляризованными нейтронами // Нейтронная физика: Материалы I Междунар. конф. (Киев, 14 - 18 сент. 1987 г.). - М., 1988. - T. I. - С. 81 - 94.

12. Соботович Э. В., Ольховик Ю. А., Соколюк Г. А., Коромысло Т. И. Сравнительная характеристика миграционной способности радионуклидов в донных отложениях водоемов // Докл. АН УССР. Сер. А. - 1990. - № 8. - С. 25 - 34.

13. Оганезов Г. А. Дифрактометрический комплекс с источником холодных нейтронов: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / ОИЯИ. - Дубна, 1988. - 18 с.

14. Ломидзе В. Л., Франк Э. О накоплении трансактинидов в реакторе ИБР-2. - Дубна, 1988. - 10 с. - (Препр. / ОИЯИ; 18-88-759).

15. Ковалев Н. И. Экологические катастрофы. - Киев, 1998. - 20 с. - (Препр. / НАН Украины. Ин-т ядерных исслед.; КИЯИ-98-5).

16. Salcamoto Н., Kishimoto T. Microscopic Analysis of Nuclear Collective Motions in Terms of the Boson Expansion Theory (І). Fommiation // Nuclear Physics. - 1988. - Vol. A486, No. 1. - P. 1 - 42.

17. Hodges D. A., Jackson Н. G. Analysis and Design of Digital Integrated Circuits. - N.-Y., 1985. — 454 р.

PDF